Modalen Elveigarlag

Fiske for heile familien


Aktuelle nyhende

Aktuelle lenker til nyhende:


Kommenter innlegget

Informasjonsmøte 5. mars 2020

I forbindelse med årsmøtet i Modalen Eleeigarlag, var det eit informasjonsmøte i forkant der ein ynkja å informera om prosessene i elva. Her var innlegg frå blant anna Fylkesmannen Vestland, NORCE (tidlegare LFI) og BKK.

Fylkesmannen i Vestland v/Gry Walle

Etter fylkesamanslåinga i 2019 arbeidar ein no mot å få ei meir heilheitleg forvaltning og regelverk for heile det nye fylket. Nye forskrifter er ute på høyring med høyringsfrist sommaren 2020. Fiske av sjølaks er no forbåde over heile Vestland og det arbeidast med stenging for heile landet.

Det er oppretta ei ny nettside: https://www.fylkesmannen.no/vestland/miljo-og-klima/fiskeforvaltning/ der ein kan finne meir informasjon.

Det kom og klare signal om at elvar som er i ein reproduksjonsfase skal vera stengt. Det er framleis Elveigarlaget som tek avgjerdsler om dette, men ei åpning kan verta overstyrt av regelendringar om dette ikkje vert overholdt. Når ein har oppnådd gytestand mål, kan ein opna for fiske, og dette vert målt på andronomt areal. Men gytestand mål er pr. no ikkje definert for Modalselva, så det er uvisst kor tid dette kan skje.

Eit lite historisk tilbakeblikk var og gitt. Det er utplanta 1,8 mill. rogn sidan 2014, og det er i tillegg utført smolt utplanting og smolt slep til Fedje. Siste slep var i 2019, og det er ikkje planar om å fortsette med dette.

Framover er det planar for utplanting av 530.000 rogn i 2020 (i april), og ytterlegare 1 mill. rogn i tida 2021-2023 (ca. 250.000 pr. år).

NORCE (ex. LFI) v/Svein-Erik Gabrielsen

For tida er det fokus på forskning rundt oppdrettsanleggas påverknad på laksen i sjø og fjordar. Det vert nytta

 • Smoltfeller
 • Kilenoter for registrering
 • PIT-merking
 • PIT-anlegg i 5 elvar og i sjø

Sjøoverlevelsen er svært låg for Vestland (0,3-1,3%). Det er og ei markert auke av lakselus i fjordane og mykje tyder på at denne står for mykje av problema med å få elvene opp å gå igjen i fjordane. Gjenfangst av slep for Modalen: 2017: 19,  2018: 35  2019: 48, totalt 202. Dette er høgare enn mange andre stader, men med slep på 8.000 smolt pr. år må ein stille spørsmål rundt verdien av dette så lenge fiskedauden er så høg i sjø og fjord.

Så generell trend for Vestland er nedadgåande for laksen. Men for Modalen syner planting oppstraums Hellandsfossen ei stor auke (10 pr. 100m), og dette skyldast i stor grad planting og kalking.

Smålaks < 3 kg: 70 i 2019 mot 20 i 2018
Mellomlaks 3-5kg: 20 i 2019, som i 2018
Eggoverlevelse siste 2 år: 90%
Det er sett ut smolti bur for å sjekka uorganisk Aluminium, og dette er gått kraftig ned etter ein starta kalkingsanlegget: 200 μg/L i 2015-16 til 20 μg/L i 2017-19

For ørretbestanden er det nedgång, men dette var forventa då ørreten ofte vert forskyve av laksen. Laks graver mykje ørretrogn og den gyter seinere.

Modalselva har eit areal på 324.000m² nedstraums Hellandsfossen + 86.000m² til Almelid = 410.000m². Ein har ikkje avgjort om dette vil verte arealet ein sette gytebestandsmåla etter. Totalt for heile elva (inkl. Steinsland): 1.201.000m².

Det er og generell forskning i lag med BKK på nedvandring i fossar. Nedslåande resultat i Tveitofossen og Daleelva, men meir lovande resultat i Modalen. Problemet er inntaket i kraftstasjonen i Hellandsfossen. Ein slepp merka fisk ut i elva oppstraums, og målar kor mange som kjem ned «heile».

Forskning kan og vera ei utfordring i form av at ein nokre gonger oppdagar ulik framferd i forskningsremediene. Blant anna viser laksen ulik adferd blant villfisk vs. klekkerismolt, noko som kan setje spørsmålstegn med resultata ein har fått. PIT-målestasjonar er sett ut, men sidan villaksen går mykje høgare i vatnet enn klekkerilaksen, vert det ulike målingar avhengig av kor målestasjonen er plassert.

Vidare:

 • Miljødesign på nedstraums, rippe elvebunn?
 • Overvåke drift av kraftstasjon, utfall, gassmetning, nedkjjøling
 • Minstevassføring i gummiluka

BKK v/Sissel Mykletun

Då fleire kommunar i Vestland uttrykka ynskje om vilkårsrevisjon av konsesjonar, blei og Modalen Kommune med i dette. Her er mange hensyn å ta ut frå dei ulik kommunanes ynskjer (miljø, mangfold, friluftsliv), men her er og nokre hensyn som ligg på nasjonalt nivå og er ikkje aktuelle for revisjonen (eksempelvis tapt kraft, redusert fleksibilitet, klimamål).

Det er kome inn ca. 100 krav frå kommunane, der Modalen står for 12 av dei.

Aktuelle tiltak (generelt):

 • standard vilkår
 • minstevassføring
 • miljøtilpassa driftsvassføring
 • miljø for fisk (tilgroing, friluftsliv, temperatur)

Frist for revisjonsdokument var 1/7-20 og 1/7-20. Ny konsesjon er ein langstrakt prosess, målet er innan 2025 men med forbehald.

BKK deltar i ulike prosjekt som går på å utbedre bekkeinntak. Det er stor fokus på gassmetning pga. fall og luftmetning, sidan dette har medført stor fiskedaud i nokre tilfeller i landet siste åra.

For fisketrappa er det og ein større usikkerhet. Slik BKK ser det, må den setjast i eit brukerperspektiv. Kostnaden er stor i forhold til korleis reguleringa påverkast. Det er ikkje klart om den inngår i villkårsrevisjonen.

//


Kommenter innlegget

Status frå Fylkesmannen og BKK Mars 2019

På Årsmøtet i Modalen Elveigarlag 21.03.2019 hadde Fylkesmannen v/Gry Walle ein orientering om dei aktivitetar som pågår rundt reetablering av Modalselva, og kva utfordringar ein står overfor. Det er for så vidt mykje dei same aktivitetene som blei opplyst om i årsmøtet i 2017. I år deltok også Sissel Mykletun Hauge frå BKK, og kom med innspel og utfylgjane informasjon om kva BKK har av tankar og aktivitetar framover.

Les meir


Kommenter innlegget

Årsmøte 21.03.2019

Tid: Torsdag 21.03.2019 kl. 19:00.
Stad: Konferanserommet på Mo

SAKSLISTE:

 1. Merknad til innkalling.
  Sak: Ingen merknad.
 2. Modalselva – Status og vidare orientering frå Fylkesmannen om reetableringa av Modalselva, v/Gry Walle.
  Sak: Gry Walle heldt eit innlegg der ho såg på dei utfordringane ein står overfor, status så langt i prosjektet og vidare plan framover. Det ble ymta frampå at ein ser for seg ein utvida 5-års aktivitet i reetableringa, som betyr at ein vil halde fram til 2024.
  Det kom forespurnad om Laget kan stille med deltakare i årets rognplanting, som vil skje rundt 09.04.19.
  På kort varsel stilte også Sissel Mykletun Hauge fra BKK i møtet, og orienterte litt kva tankar BKK har i tida framover med tanke på vandring og laksetrapp.
  Det blei åpna for spørsmål blant møtedeltakarane til Gry og Sissel. Det er stor interesse for korleis ein vil handtere utvandring frå over Hellandsfossen, og kva som er status og vidare handtering av laksetrappa.
 3. Stenging av Modalselva 2019 for vidare fiske inntil reetablering har nådd eit minstemål.
  Einstemmig vedtak: Elva vert stengt for all fiske i 2019.
 4. Driftsplan – aktivitetsplan og vidare arbeid i 2019.
  Sak: Dette punkt blei overført til årsmeldinga, punkt 7.
 5. Webside – Status  v/Jarle Neset
  Sak: Jarle Neset heldt eit kort innlegg der han informerte om heimesida til Elveigarlaget.
 6. Godkjenning av nye vedtekter.
  Sak: Det blei gått igjennom dei nye forslaga til vedtekter og besvart spørsmål.
  Vedtak: Vedtekter einstemmig godkjent. Les meir…
 7. Årsmelding
  Sak: Linda Neset hadde ein gjennomgang av siste års aktivitetar i Styret, samt kva ein ser for seg vidare av aktiviteter for kultivering av elva.
 8. Rekneskap
  Terje Øvre-Helland oppsummerte dei økonomiske transaksjonar som har vorte gjort i 2018.
  Vedtak: Ingen innsigelser
 9. Val
  Det er gjort val av Styret for 2019, resultat kan du sjå her. Styret blei einstemmig valt.
 10. Eventuelt.
  Ingen innspel.

Modalen Elveeigarlag 2019


Kommenter innlegget

Rognplanting April 2018

Pakking i boks

Pakking i bokser for utsetting. Foto: Jarle Neset

17. April var det på ny rognplanting i Modalselva. Om lag 15 personar deltok i aktiviteten, både frå Uni Research, Voss Klekkeri og elveeigarar/fiskarar. I tillegg deltok og Gry Walle frå Fylkesmannen.

Om lag 200.000 rogn blei planta, halvt om halvt i boksar og i rør direkte i elvegrusen. I tillegg vil ein klekka ut nokre tusen yngel på Voss, som so skal setjast ut i elva.

Eit TV team frå france5 kom og på besøk, dyktig veileda av Alv Arne Lyse frå Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF). Dette er eit TV-team som lagar reiseprogram frå heile verda, ta ein titt her: Echappées belles
Programmet frå Modalselva og Etne vil verta
tilgjengeleg på YouTube frå 04. juni 2018.

 

 

Rognplanting2018_3

Pakking i boks medan TV-team ivrig prøver å få med alle detaljar. Alv Arne Lyse var med som kommentator. Foto: Jarle Neset

Gjengen klar for planting.

Stian Steinsland, Gry Walle og Linda Neset klar for å planta egg i rør i Almelid. Foto: Jarle Neset

Dykking

I aksjon. Rør vert sett ned i grus, og rogn skal oppi røret (beger med rogn vert helden av Stian (t.v.). Samstundes følger TV-fotograf med på begivenheten. Foto: Alv Arne Lyse


Kommenter innlegget

Rognplanting Mars 2017

Som planlagt, blei det også i mars 2017 sett ut 700.000 rogn i Modalselva i regi av Uni Miljø LFI. Diverre var det ikkje opplyst på førehand om at storparten av dette skulle setjast ut med rør, så det blei eit noko «overbemanna» oppmøte på Sandane onsdag 29. mars kl. 09:00. Dette syner i alle fall at det no er aukande interesse i Modalen for det som skjer… Veldig bra!!

Rogna blei pakka og sendt frå Voss tysdag slik at dei var på plass onsdag morgon kl. 09:00 som planlagt. 100 rognboksar (ca. 100.000 rogn) blei pakka på nokre timar onsdag formiddag, og resten av dagen blei brukt til planting. Først klokka 19:00 på kvelden gav dei seg, då var 100 boksar sett ut samt ca 440.000 rogn planta i rør.

Torsdag blei så resten (ca. 160.000 rogn) planta ut i rør. Desse blei i hovudsak planta i Almelid og Neset.

20170330_131642_planting

Linda Neset plantar i rør. (Bilde: Jarle Neset)

Planting i rør skjer ved at ein dykkar finn ein høveleg plass i botnen (med grov grus) og grev ei grop. Så set ein røret nedi og legg litt grus rundt kanten. Rogna hellast opp i røret så dei sig nedi gropa. Deretter slettar ein litt over slik at egga blir dekka av grov grus og småstein.

Kvifor planting i rør?

Det viser seg at når ein sette ut boksar, var det anna fisk som var veldig interessert i desse og oppdaga at dei inneheld «mat»… so då var det berre å vente til det kom ut. Når ein plantar i rør, blir dette tilnærma slik laksen legg rogna naturleg, og egga er betre beskytta/gjømd for sine omgivnader.

Det er sannsynleg at ein større del vert planta på denne måten også neste år, om fisketeljinga syner høg overlevelsesrate neste gong.

Her kan du sjå korleis det gjekk føre seg i 2016: Les meir.


Årsmøte 09.03.2017

Tid: Torsdag 09.03.2017 kl. 19:00.
Stad: Konferanserommet på Mo

SAKSLISTE:

 1. Merknad til innkalling.
  Sak: Ingen merknad.
 2. Modalselva – Status og vidare orientering frå Fylkesmannen om reetableringa av Modalselva, v/Gry Walle.
  Sak: Gry Walle heldt eit innlegg der ho såg på dei utfordringane ein står overfor, status så langt i prosjektet og vidare plan framover.
  Les meir…
 3. Stenging av Modalselva 2017 for vidare fiske inntil reetablering har nådd eit minstemål.
  Einstemmig vedtak: Elva vert stengt for all fiske nedanfor Hellandsfossen i 2017.
 4. Driftsplan – v/Jarle Neset og Linda Neset
  Sak: Linda hadde ein gjennomgang av kva som ligg i å ha ein Driftsplan, kva formål den har, og vidare framdrift i Elveigarlaget med arbeid rundt planen. I dei nærmaste åra har Elveeigarlaget ei utfordring i å få på plass det organisatoriske rundt å drifta elva når det heile kjem i gong og gytebestanden har nådd sitt minstemål.
  Einstemmig vedtak: Driftsplan godkjent slik den foreligg.
 5. Webside – Status  v/Jarle Neset
  Sak: Jarle Neset heldt eit kort innlegg der han informerte om heimesida til Elveigarlaget, og viste også litt statistikk og besøk på dei mest populære sidene.
 6. Årsmelding/Rekneskap v/Tone S. Skuggevik og Terje Øvre-Helland
  Sak: Tone s. Skuggevik hadde ein gjennomgang av siste års aktivitetar i Styret, og Terje Øvre-Helland oppsummerte dei økonomiske transaksjonar som har vorte gjort i 2016.
  Vedtak: Ingen innsigelser
 7. Valg
  Det er gjort val av Styret for 2017. Styret blei einstemmig valt.
 8. Eventuelt.
  Det blei gjort ein forespurnad om deltaking på årets rognplanting, og det var stor interesse blant dei frammøtte.

Modalen Elveeigarlag 2017


Kommenter innlegget

Fiske og utfiske 2016

2016 var siste året med fiske etter laks i Modalselva etter at ein starta reetablering av laksestamma i elva. I dei kommande år vil det verta sett ut både rogn og smolt for å auke den naturlege produksjonen av laks. Elveeigarlaget vil og gjera tiltak for å ta vare på sjøauren i vassdraget ved å opparbeide gode gyteforhold i sidebekkar/elvar til hovedelva.

Biletet er tatt under utfiske 2016, vekt : 8.0 kg

Utfiske 2016