Modalen Elveigarlag

Fiske for heile familien


Aktuelle nyhende

Aktuelle lenker til nyhende:


Kommenter innlegget

Rognplanting 2021

Rognplanting i Modalselva startet den 14. april i strålende sol.

Det kom deltakere fra både Norce, Voss Klekkeri og Elveeigarlaget. Oppstart på Sandane klokken 09:00 med pakking av lakserogn, der 600 000 rognkorn ble fordelt. Noe av rogna skulle graves direkte ned i grusen mens ca 1/3 ble pakket i vibert bokser før de ble gravd ned.

Å grave rogna ned i vibert bokser gjøres for å kunne si noe om klekking og overlevelsen frem til «swim up» hos yngelen.  I år ble alle rogna gravd ned i grus. Dette ble gjort oppstrøms Hellandsfossen helt opp til Nåmdalselven. Bakgrunnen for at det ikke ble satt rogn i grusen fra Helland til Mo, er at en ikke ønsker å røre disse feltene med naturlig gyting fra lakseoppvandringen i fjor høst. 

Det ble en lang dag i 4 graders vann, men med flotte folk og varm kaffe innimellom. I år har vi for åttende gang lagt grunnlaget for en god årsklasse her i elven, så da krysser vi fingrene og håpe på å få se dem komme tilbake om noen år.

//


Kommenter innlegget

Årsmøte i Modalen Elveeigarlag 2021

Dato: 17.mars 2021

Sted: Teams nettmøte

Klokken: 20.00 – 21.30

Årsmøte for medlemmer i laget:

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Stenging av Modalselva 2021
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Valg
 6. Eventuelt og innmeldte saker

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøte må sendes til styret innen 10.03.21 til lindaneset@gmail.com eller pr post til Linda Neset.

Grunnet Covid-19 situasjonen blir møtet i år arrangert på Teams. Du kan melde deg på ved å sende en epost til jarle@datainfo.no innen 14 mars. Du må oppgi fullt navn + epost adresse i påmeldingen. En invitasjon blir sendt deg med lenke til å delta i møtet. Møtet blir arrangert like etter informasjonsmøtet (kl. 18-20), og du vil automatisk også motta en invitasjon til dette møtet (valgfritt om du vil delta, naturligvis).

Velkommen!

Hilsen Styret


Kommenter innlegget

Åpent informasjonsmøte 2021

Dato: 17.mars 2021

Sted: Teams nettmøte

Klokken: 18.00 – 20.00

Åpent informasjonsmøte:

 • Informasjon fra fylkesmannen v/Gry Walle
 • LFI informerer om arbeidet som blir gjort i elva
 • Informasjon fra BKK
 • Presentasjon av Elveguiden.no –plattform for laksefiskere i Norge

Grunnet Covid-19 situasjonen blir møtet i år arrangert på Teams. Du kan melde deg på ved å sende en epost til jarle@datainfo.no innen 14 mars. Du må oppgi fullt navn + epost adresse i påmeldingen. En invitasjon blir sendt deg med lenke til å delta i møtet. Er du grunneier får du også invitasjon til årsmøtet, som blir arrangert like etter.

Alle er velkommen til informasjonsmøtet, også interesserte utenfor Modalen.

Hilsen Styret


Éin kommentar

Prøvefiske oktober 2020

I slutten av august ble det opplyst om at det var svært positive observasjoner i Modalselva, og det ble åpnet for 2 runder med prøvefiske. Elveeigarlaget tok på seg å arrangere dette i helgene 02-04. oktober og 09-11. oktober. Grunneigere og fiskere ble invitert, og det tok ikke lange tiden å få deltakere.

Samme fredag som det startet (02. oktober) hadde NORCE også en fisketelling i elva der de «slapp seg ned» fra Hellandsfossen og hele veien til Mo. Her ble det talt i underkant av 300 laks, et svært positivt resultat.

Første fangst: 120cm villaks Første fisk: Villaks på 120cm tatt av Ivan Paykov

Først var det samling der en gikk igjennom regler og håndtering av fisk ved «catch and release», utdeling av informasjon, trekning av soner og utdeling av oppbevaringsrør så fisken kunne bli oppbevart i påvente av kontroll, skjellprøve og registrering av data. Styret i Elveeigarlaget hadde oppgaven med å samle inn dette, og fiskerne skulle kontakte oss så snart det ble fangst.

Det tok ikke mer en 20 minutter før første telefon kom! Det var fanget en laks som var så stor at de fikk den ikke inn i røret, vi måtte komme med èn gang! Villaksen (den var ikke fettfinneklippet) ble målt til 120 cm. og var ganske kraftig, noe som indikerer 17-18 kg. En «pangåpning»!. Dette ble også rekorden for hele prøvefisket.

Hele helga ble en opplevelse for alle sammen. Været var nydelig, temperaturen høy (både i været og i fiskerne…), og det ble fanget og satt ut igjen 26 laks med et snitt på 60-80 cm. Og dette var bare det som ble registrert, det ble rapportert om mange som hadde fisk på kroken men som ikke klarte å få den helt inn. Alle var strålende fornøyd.

Helga etter ble det igjen ny runde med samme opplegg, med noen små justeringer etter gode tilbakemeldinger fra fiskerne helga før. Her var ikke værgudene like gavmild med temperatur og sol som første helga, og søndagsmorgen ble nok en kald opplevelse med temperatur ned i -4 grader. Men det ble likevel en svært vellykket helg. Her ble fangsten 27 laks med en snittlengde på 50-70 cm.

Dette stiller naturligvis spørsmål om elva nå er i en vekst som gjør at den kan bli åpnet for fiske i nær fremtid. Det kan vi naturligvis ikke svare på enda, målsettingen er at elva må være «selvdrevet» bærekraftig før vi kan høste av et overskudd. De neste årene vil vise dette. Men vi har håp om at vi kan arrangere prøvefiske de neste årene, og dette er verdifull informasjon for å vite tilstanden i elva.

Tusen takk til alle som deltok og gjorde dette til en «fest» av entusiasme, opptimisme og verdifull informasjon! Vi håper å se mange av dere igjen ved neste anleding!

//Styret

Et raskt bilde før fisken slippes ut igjen. Foto: Ivan Peykov


Kommenter innlegget

Informasjonsmøte 5. mars 2020

I forbindelse med årsmøtet i Modalen Eleeigarlag, var det eit informasjonsmøte i forkant der ein ynkja å informera om prosessene i elva. Her var innlegg frå blant anna Fylkesmannen Vestland, NORCE (tidlegare LFI) og BKK.

Fylkesmannen i Vestland v/Gry Walle

Etter fylkesamanslåinga i 2019 arbeidar ein no mot å få ei meir heilheitleg forvaltning og regelverk for heile det nye fylket. Nye forskrifter er ute på høyring med høyringsfrist sommaren 2020. Fiske av sjølaks er no forbåde over heile Vestland og det arbeidast med stenging for heile landet.

Det er oppretta ei ny nettside: https://www.fylkesmannen.no/vestland/miljo-og-klima/fiskeforvaltning/ der ein kan finne meir informasjon.

Det kom og klare signal om at elvar som er i ein reproduksjonsfase skal vera stengt. Det er framleis Elveigarlaget som tek avgjerdsler om dette, men ei åpning kan verta overstyrt av regelendringar om dette ikkje vert overholdt. Når ein har oppnådd gytestand mål, kan ein opna for fiske, og dette vert målt på andronomt areal. Men gytestand mål er pr. no ikkje definert for Modalselva, så det er uvisst kor tid dette kan skje.

Eit lite historisk tilbakeblikk var og gitt. Det er utplanta 1,8 mill. rogn sidan 2014, og det er i tillegg utført smolt utplanting og smolt slep til Fedje. Siste slep var i 2019, og det er ikkje planar om å fortsette med dette.

Framover er det planar for utplanting av 530.000 rogn i 2020 (i april), og ytterlegare 1 mill. rogn i tida 2021-2023 (ca. 250.000 pr. år).

NORCE (ex. LFI) v/Svein-Erik Gabrielsen

For tida er det fokus på forskning rundt oppdrettsanleggas påverknad på laksen i sjø og fjordar. Det vert nytta

 • Smoltfeller
 • Kilenoter for registrering
 • PIT-merking
 • PIT-anlegg i 5 elvar og i sjø

Sjøoverlevelsen er svært låg for Vestland (0,3-1,3%). Det er og ei markert auke av lakselus i fjordane og mykje tyder på at denne står for mykje av problema med å få elvene opp å gå igjen i fjordane. Gjenfangst av slep for Modalen: 2017: 19,  2018: 35  2019: 48, totalt 202. Dette er høgare enn mange andre stader, men med slep på 8.000 smolt pr. år må ein stille spørsmål rundt verdien av dette så lenge fiskedauden er så høg i sjø og fjord.

Så generell trend for Vestland er nedadgåande for laksen. Men for Modalen syner planting oppstraums Hellandsfossen ei stor auke (10 pr. 100m), og dette skyldast i stor grad planting og kalking.

Smålaks < 3 kg: 70 i 2019 mot 20 i 2018
Mellomlaks 3-5kg: 20 i 2019, som i 2018
Eggoverlevelse siste 2 år: 90%
Det er sett ut smolti bur for å sjekka uorganisk Aluminium, og dette er gått kraftig ned etter ein starta kalkingsanlegget: 200 μg/L i 2015-16 til 20 μg/L i 2017-19

For ørretbestanden er det nedgång, men dette var forventa då ørreten ofte vert forskyve av laksen. Laks graver mykje ørretrogn og den gyter seinere.

Modalselva har eit areal på 324.000m² nedstraums Hellandsfossen + 86.000m² til Almelid = 410.000m². Ein har ikkje avgjort om dette vil verte arealet ein sette gytebestandsmåla etter. Totalt for heile elva (inkl. Steinsland): 1.201.000m².

Det er og generell forskning i lag med BKK på nedvandring i fossar. Nedslåande resultat i Tveitofossen og Daleelva, men meir lovande resultat i Modalen. Problemet er inntaket i kraftstasjonen i Hellandsfossen. Ein slepp merka fisk ut i elva oppstraums, og målar kor mange som kjem ned «heile».

Forskning kan og vera ei utfordring i form av at ein nokre gonger oppdagar ulik framferd i forskningsremediene. Blant anna viser laksen ulik adferd blant villfisk vs. klekkerismolt, noko som kan setje spørsmålstegn med resultata ein har fått. PIT-målestasjonar er sett ut, men sidan villaksen går mykje høgare i vatnet enn klekkerilaksen, vert det ulike målingar avhengig av kor målestasjonen er plassert.

Vidare:

 • Miljødesign på nedstraums, rippe elvebunn?
 • Overvåke drift av kraftstasjon, utfall, gassmetning, nedkjjøling
 • Minstevassføring i gummiluka

BKK v/Sissel Mykletun

Då fleire kommunar i Vestland uttrykka ynskje om vilkårsrevisjon av konsesjonar, blei og Modalen Kommune med i dette. Her er mange hensyn å ta ut frå dei ulik kommunanes ynskjer (miljø, mangfold, friluftsliv), men her er og nokre hensyn som ligg på nasjonalt nivå og er ikkje aktuelle for revisjonen (eksempelvis tapt kraft, redusert fleksibilitet, klimamål).

Det er kome inn ca. 100 krav frå kommunane, der Modalen står for 12 av dei.

Aktuelle tiltak (generelt):

 • standard vilkår
 • minstevassføring
 • miljøtilpassa driftsvassføring
 • miljø for fisk (tilgroing, friluftsliv, temperatur)

Frist for revisjonsdokument var 1/7-20 og 1/7-20. Ny konsesjon er ein langstrakt prosess, målet er innan 2025 men med forbehald.

BKK deltar i ulike prosjekt som går på å utbedre bekkeinntak. Det er stor fokus på gassmetning pga. fall og luftmetning, sidan dette har medført stor fiskedaud i nokre tilfeller i landet siste åra.

For fisketrappa er det og ein større usikkerhet. Slik BKK ser det, må den setjast i eit brukerperspektiv. Kostnaden er stor i forhold til korleis reguleringa påverkast. Det er ikkje klart om den inngår i villkårsrevisjonen.

//


Kommenter innlegget

Status frå Fylkesmannen og BKK Mars 2019

På Årsmøtet i Modalen Elveigarlag 21.03.2019 hadde Fylkesmannen v/Gry Walle ein orientering om dei aktivitetar som pågår rundt reetablering av Modalselva, og kva utfordringar ein står overfor. Det er for så vidt mykje dei same aktivitetene som blei opplyst om i årsmøtet i 2017. I år deltok også Sissel Mykletun Hauge frå BKK, og kom med innspel og utfylgjane informasjon om kva BKK har av tankar og aktivitetar framover.

Les meir


Kommenter innlegget

Årsmøte 21.03.2019

Tid: Torsdag 21.03.2019 kl. 19:00.
Stad: Konferanserommet på Mo

SAKSLISTE:

 1. Merknad til innkalling.
  Sak: Ingen merknad.
 2. Modalselva – Status og vidare orientering frå Fylkesmannen om reetableringa av Modalselva, v/Gry Walle.
  Sak: Gry Walle heldt eit innlegg der ho såg på dei utfordringane ein står overfor, status så langt i prosjektet og vidare plan framover. Det ble ymta frampå at ein ser for seg ein utvida 5-års aktivitet i reetableringa, som betyr at ein vil halde fram til 2024.
  Det kom forespurnad om Laget kan stille med deltakare i årets rognplanting, som vil skje rundt 09.04.19.
  På kort varsel stilte også Sissel Mykletun Hauge fra BKK i møtet, og orienterte litt kva tankar BKK har i tida framover med tanke på vandring og laksetrapp.
  Det blei åpna for spørsmål blant møtedeltakarane til Gry og Sissel. Det er stor interesse for korleis ein vil handtere utvandring frå over Hellandsfossen, og kva som er status og vidare handtering av laksetrappa.
 3. Stenging av Modalselva 2019 for vidare fiske inntil reetablering har nådd eit minstemål.
  Einstemmig vedtak: Elva vert stengt for all fiske i 2019.
 4. Driftsplan – aktivitetsplan og vidare arbeid i 2019.
  Sak: Dette punkt blei overført til årsmeldinga, punkt 7.
 5. Webside – Status  v/Jarle Neset
  Sak: Jarle Neset heldt eit kort innlegg der han informerte om heimesida til Elveigarlaget.
 6. Godkjenning av nye vedtekter.
  Sak: Det blei gått igjennom dei nye forslaga til vedtekter og besvart spørsmål.
  Vedtak: Vedtekter einstemmig godkjent. Les meir…
 7. Årsmelding
  Sak: Linda Neset hadde ein gjennomgang av siste års aktivitetar i Styret, samt kva ein ser for seg vidare av aktiviteter for kultivering av elva.
 8. Rekneskap
  Terje Øvre-Helland oppsummerte dei økonomiske transaksjonar som har vorte gjort i 2018.
  Vedtak: Ingen innsigelser
 9. Val
  Det er gjort val av Styret for 2019, resultat kan du sjå her. Styret blei einstemmig valt.
 10. Eventuelt.
  Ingen innspel.

Modalen Elveeigarlag 2019


Kommenter innlegget

Rognplanting April 2018

Pakking i boks

Pakking i bokser for utsetting. Foto: Jarle Neset

17. April var det på ny rognplanting i Modalselva. Om lag 15 personar deltok i aktiviteten, både frå Uni Research, Voss Klekkeri og elveeigarar/fiskarar. I tillegg deltok og Gry Walle frå Fylkesmannen.

Om lag 200.000 rogn blei planta, halvt om halvt i boksar og i rør direkte i elvegrusen. I tillegg vil ein klekka ut nokre tusen yngel på Voss, som so skal setjast ut i elva.

Eit TV team frå france5 kom og på besøk, dyktig veileda av Alv Arne Lyse frå Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF). Dette er eit TV-team som lagar reiseprogram frå heile verda, ta ein titt her: Echappées belles
Programmet frå Modalselva og Etne vil verta
tilgjengeleg på YouTube frå 04. juni 2018.

 

 

Rognplanting2018_3

Pakking i boks medan TV-team ivrig prøver å få med alle detaljar. Alv Arne Lyse var med som kommentator. Foto: Jarle Neset

Gjengen klar for planting.

Stian Steinsland, Gry Walle og Linda Neset klar for å planta egg i rør i Almelid. Foto: Jarle Neset

Dykking

I aksjon. Rør vert sett ned i grus, og rogn skal oppi røret (beger med rogn vert helden av Stian (t.v.). Samstundes følger TV-fotograf med på begivenheten. Foto: Alv Arne Lyse