Modalen Elveigarlag

Fiske for heile familien


Kommenter innlegget

Utfiske av pukkellaks i Modalselva i 2021

Bildet viser pukkellaks skutt med harpun i Neraneset i august 2021.

2021 var et pukkellaks år. Denne stillehavslaksen som egentlig ikke hører hjemme i våre farvann, etablerer seg nå langs kysten vår. Den har en toårig livssyklus og kommer for å gyte i elvene våre i oddetallsår. Den gyter i begynnelsen av august, og alle individene dør etter gyting.

Dette er en svartelistet art, det vil si en art som ikke er ønsket i våre elver, og Miljødirektoratet har kommet med forslag til handlingsplan for bekjempelse av denne arten.

Elveeigarlaget søkte statsforvalteren om løyve til utfiske av pukkellaks. Lokale fiskere ble spurt om hjelp til utfiske og 26 individ ble fisket eller skutt med harpun.

Når det gjelder hvor langt opp i elvene denne fisken vandrer, så ble det observert pukkellaks i hølen nedenfor Hellandsfoss kraftverk. Men det ble ikke observert pukkellaks i elven etter 6 september.

Det ble også meldt om pukkellaks registreringer i våre nabovassdrag, ca 50 stk ble tatt i Daleelva og ca 20 stk i Ekso.

//

Reklame


Kommenter innlegget

Gytefisktelling i Modalsvassdraget høsten 2021


Norce er dem som står for telling av gytefisk i Modalseelva Dette gjøres på høsten når all fisken har vandret opp i vassdraget.

Tabellen under viser registering av ulike størrelsesklasser av sjøaure, laks og rømt oppdrettslaks under gytefisktellingene i Modalselva den 12.10.2021. Det ble utført drivtelling både på strekingen fra Almelid til Hellandsfossen og fra Hellandsfossen til sjøen.


Det ble totalt registrert 146 laks og 249 sjøaure. I tillegg ble det registrert 154 blenkjer (små umodne sjøaurer). Det ble ikke observert rømt oppdrettslaks.

Blant laksen var 69 fettfinneklippet av 97 sjekket, og disse stammer dermed høyst sannsynlig fra settesmolt fra Voss klekkeri som har blitt slept ut fjordsystemet. Dette gir en andel på 71% fettfinneklipte laks.

Figur : Antall laks og sjøaure observert ved gytefisktellinger i Modalselva i perioden 1999-2021.

Gytebestandsmålet i Modalselva er satt til 2 egg per m2 (tilsvarende 598 kg hunfisk), men det er uklart om det er tatt utgangpunkt i oppvekstareal også oppstrøm Hellandsfossen. Basert på tellingene er gytebestanden beregnet å tilsvare en eggtetthet på 1,1 egg per m2 for sjøauren og 2,0 egg per m2 (ca. 466 kg hunfisk) for laks på elvestrekningen nedstrøms Hellandsfossen. Dette tilsier at gytebestandsmålet trolig ikke ble nådd for vassdraget, men at gytebestanden av laks i vassdraget er tilstrekkelig til å fylle produksjonspotensialet for ungfisk nedstrøms Hellandsfossen (tallene er hentet fra LFI rapport 431).

//


Kommenter innlegget

Prøvefiske 2021

Fiske ved kraftstasjonen i Hellandsfossen. Foto: Linda Neset

Dei to første helgene i oktober var det atter duka for eit «catch and release» prøvefiske etter laks i Modalselva. Også denne gangen var det lagt opp til to intensive helger med fiske i starten av oktober.

Storfisk! Foto: Linda Neset

I oktober er me ganske sikre på at all gytefisk er på plass i elva og at denne tåler håndteringa eit slikt fiske medfører. I år var eit annleis år med svært lite vatn i elva i sommarmånedene, og derav sein oppgang av fisk. Me var difor litt usikre på kva vi kunne forvente oss, men elva leverer… på desse to helgene vart det fiska 36 laks, den største: ein hannfisk på 99 cm (13-14 kg).

Det vert fiska mest hofisk på 8 -10 kg, 16 fisk var fettfinneklypt og 18 var det ikkje. Av 36 fisk var to oppdrettsfisk.

Prøvefisket var gjennomført etter mykje det samme format som i 2020 med eit oppstartsmøte på fredag der reglar og rettleiding i håndtering av fisk ved eit «catch and release» fiske vert gjennomgått. Deretter trekning av fiskesoner, og det var tid til ein tur i elva før mørket seig på.

Laurdag og sundag er det lagt opp til eit intensivt fiske der me tar sikte på å dekkje det meste av elvestrekninga frå Mo til Helland. Kvar sone kan fiskast av inntil 3 fiskare samstundes, og sonene rullerer gjennom helga slik at deltakarane vil ha fiska seg gjennom alle sonene når fisket avsluttast på sundag.

Til tross for noko ruskete vær desse helgene blei det lagt ned ein stor innsats, og elveeigarlaget er svært nøgd med resultatet, og håpa sjølvsagt at den gode trenden me no ser, er starten på ein ny og bærekraftig stamme av laks i Modalselva.


Elveeigarlaget takker alle deltakarane og fiskare for ei flott oppleving og ein fin og stødig gjennomføring!

//


Kommenter innlegget

Rognplanting 2021

Rognplanting i Modalselva startet den 14. april i strålende sol.

Det kom deltakere fra både Norce, Voss Klekkeri og Elveeigarlaget. Oppstart på Sandane klokken 09:00 med pakking av lakserogn, der 600 000 rognkorn ble fordelt. Noe av rogna skulle graves direkte ned i grusen mens ca 1/3 ble pakket i vibert bokser før de ble gravd ned.

Å grave rogna ned i vibert bokser gjøres for å kunne si noe om klekking og overlevelsen frem til «swim up» hos yngelen.  I år ble alle rogna gravd ned i grus. Dette ble gjort oppstrøms Hellandsfossen helt opp til Nåmdalselven. Bakgrunnen for at det ikke ble satt rogn i grusen fra Helland til Mo, er at en ikke ønsker å røre disse feltene med naturlig gyting fra lakseoppvandringen i fjor høst. 

Det ble en lang dag i 4 graders vann, men med flotte folk og varm kaffe innimellom. I år har vi for åttende gang lagt grunnlaget for en god årsklasse her i elven, så da krysser vi fingrene og håpe på å få se dem komme tilbake om noen år.

//


Kommenter innlegget

Årsmøte i Modalen Elveeigarlag 2021

Dato: 17.mars 2021

Sted: Teams nettmøte

Klokken: 20.00 – 21.30

Årsmøte for medlemmer i laget:

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Stenging av Modalselva 2021
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Valg
 6. Eventuelt og innmeldte saker

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøte må sendes til styret innen 10.03.21 til lindaneset@gmail.com eller pr post til Linda Neset.

Grunnet Covid-19 situasjonen blir møtet i år arrangert på Teams. Du kan melde deg på ved å sende en epost til jarle@datainfo.no innen 14 mars. Du må oppgi fullt navn + epost adresse i påmeldingen. En invitasjon blir sendt deg med lenke til å delta i møtet. Møtet blir arrangert like etter informasjonsmøtet (kl. 18-20), og du vil automatisk også motta en invitasjon til dette møtet (valgfritt om du vil delta, naturligvis).

Velkommen!

Hilsen Styret


Kommenter innlegget

Åpent informasjonsmøte 2021

Dato: 17.mars 2021

Sted: Teams nettmøte

Klokken: 18.00 – 20.00

Åpent informasjonsmøte:

 • Informasjon fra fylkesmannen v/Gry Walle
 • LFI informerer om arbeidet som blir gjort i elva
 • Informasjon fra BKK
 • Presentasjon av Elveguiden.no –plattform for laksefiskere i Norge

Grunnet Covid-19 situasjonen blir møtet i år arrangert på Teams. Du kan melde deg på ved å sende en epost til jarle@datainfo.no innen 14 mars. Du må oppgi fullt navn + epost adresse i påmeldingen. En invitasjon blir sendt deg med lenke til å delta i møtet. Er du grunneier får du også invitasjon til årsmøtet, som blir arrangert like etter.

Alle er velkommen til informasjonsmøtet, også interesserte utenfor Modalen.

Hilsen Styret


Éin kommentar

Prøvefiske oktober 2020

I slutten av august ble det opplyst om at det var svært positive observasjoner i Modalselva, og det ble åpnet for 2 runder med prøvefiske. Elveeigarlaget tok på seg å arrangere dette i helgene 02-04. oktober og 09-11. oktober. Grunneigere og fiskere ble invitert, og det tok ikke lange tiden å få deltakere.

Samme fredag som det startet (02. oktober) hadde NORCE også en fisketelling i elva der de «slapp seg ned» fra Hellandsfossen og hele veien til Mo. Her ble det talt i underkant av 300 laks, et svært positivt resultat.

Første fangst: 120cm villaks Første fisk: Villaks på 120cm tatt av Ivan Paykov

Først var det samling der en gikk igjennom regler og håndtering av fisk ved «catch and release», utdeling av informasjon, trekning av soner og utdeling av oppbevaringsrør så fisken kunne bli oppbevart i påvente av kontroll, skjellprøve og registrering av data. Styret i Elveeigarlaget hadde oppgaven med å samle inn dette, og fiskerne skulle kontakte oss så snart det ble fangst.

Det tok ikke mer en 20 minutter før første telefon kom! Det var fanget en laks som var så stor at de fikk den ikke inn i røret, vi måtte komme med èn gang! Villaksen (den var ikke fettfinneklippet) ble målt til 120 cm. og var ganske kraftig, noe som indikerer 17-18 kg. En «pangåpning»!. Dette ble også rekorden for hele prøvefisket.

Hele helga ble en opplevelse for alle sammen. Været var nydelig, temperaturen høy (både i været og i fiskerne…), og det ble fanget og satt ut igjen 26 laks med et snitt på 60-80 cm. Og dette var bare det som ble registrert, det ble rapportert om mange som hadde fisk på kroken men som ikke klarte å få den helt inn. Alle var strålende fornøyd.

Helga etter ble det igjen ny runde med samme opplegg, med noen små justeringer etter gode tilbakemeldinger fra fiskerne helga før. Her var ikke værgudene like gavmild med temperatur og sol som første helga, og søndagsmorgen ble nok en kald opplevelse med temperatur ned i -4 grader. Men det ble likevel en svært vellykket helg. Her ble fangsten 27 laks med en snittlengde på 50-70 cm.

Dette stiller naturligvis spørsmål om elva nå er i en vekst som gjør at den kan bli åpnet for fiske i nær fremtid. Det kan vi naturligvis ikke svare på enda, målsettingen er at elva må være «selvdrevet» bærekraftig før vi kan høste av et overskudd. De neste årene vil vise dette. Men vi har håp om at vi kan arrangere prøvefiske de neste årene, og dette er verdifull informasjon for å vite tilstanden i elva.

Tusen takk til alle som deltok og gjorde dette til en «fest» av entusiasme, opptimisme og verdifull informasjon! Vi håper å se mange av dere igjen ved neste anleding!

//Styret

Et raskt bilde før fisken slippes ut igjen. Foto: Ivan Peykov


Kommenter innlegget

Informasjonsmøte 5. mars 2020

I forbindelse med årsmøtet i Modalen Eleeigarlag, var det eit informasjonsmøte i forkant der ein ynkja å informera om prosessene i elva. Her var innlegg frå blant anna Fylkesmannen Vestland, NORCE (tidlegare LFI) og BKK.

Fylkesmannen i Vestland v/Gry Walle

Etter fylkesamanslåinga i 2019 arbeidar ein no mot å få ei meir heilheitleg forvaltning og regelverk for heile det nye fylket. Nye forskrifter er ute på høyring med høyringsfrist sommaren 2020. Fiske av sjølaks er no forbåde over heile Vestland og det arbeidast med stenging for heile landet.

Det er oppretta ei ny nettside: https://www.fylkesmannen.no/vestland/miljo-og-klima/fiskeforvaltning/ der ein kan finne meir informasjon.

Det kom og klare signal om at elvar som er i ein reproduksjonsfase skal vera stengt. Det er framleis Elveigarlaget som tek avgjerdsler om dette, men ei åpning kan verta overstyrt av regelendringar om dette ikkje vert overholdt. Når ein har oppnådd gytestand mål, kan ein opna for fiske, og dette vert målt på andronomt areal. Men gytestand mål er pr. no ikkje definert for Modalselva, så det er uvisst kor tid dette kan skje.

Eit lite historisk tilbakeblikk var og gitt. Det er utplanta 1,8 mill. rogn sidan 2014, og det er i tillegg utført smolt utplanting og smolt slep til Fedje. Siste slep var i 2019, og det er ikkje planar om å fortsette med dette.

Framover er det planar for utplanting av 530.000 rogn i 2020 (i april), og ytterlegare 1 mill. rogn i tida 2021-2023 (ca. 250.000 pr. år).

NORCE (ex. LFI) v/Svein-Erik Gabrielsen

For tida er det fokus på forskning rundt oppdrettsanleggas påverknad på laksen i sjø og fjordar. Det vert nytta

 • Smoltfeller
 • Kilenoter for registrering
 • PIT-merking
 • PIT-anlegg i 5 elvar og i sjø

Sjøoverlevelsen er svært låg for Vestland (0,3-1,3%). Det er og ei markert auke av lakselus i fjordane og mykje tyder på at denne står for mykje av problema med å få elvene opp å gå igjen i fjordane. Gjenfangst av slep for Modalen: 2017: 19,  2018: 35  2019: 48, totalt 202. Dette er høgare enn mange andre stader, men med slep på 8.000 smolt pr. år må ein stille spørsmål rundt verdien av dette så lenge fiskedauden er så høg i sjø og fjord.

Så generell trend for Vestland er nedadgåande for laksen. Men for Modalen syner planting oppstraums Hellandsfossen ei stor auke (10 pr. 100m), og dette skyldast i stor grad planting og kalking.

Smålaks < 3 kg: 70 i 2019 mot 20 i 2018
Mellomlaks 3-5kg: 20 i 2019, som i 2018
Eggoverlevelse siste 2 år: 90%
Det er sett ut smolti bur for å sjekka uorganisk Aluminium, og dette er gått kraftig ned etter ein starta kalkingsanlegget: 200 μg/L i 2015-16 til 20 μg/L i 2017-19

For ørretbestanden er det nedgång, men dette var forventa då ørreten ofte vert forskyve av laksen. Laks graver mykje ørretrogn og den gyter seinere.

Modalselva har eit areal på 324.000m² nedstraums Hellandsfossen + 86.000m² til Almelid = 410.000m². Ein har ikkje avgjort om dette vil verte arealet ein sette gytebestandsmåla etter. Totalt for heile elva (inkl. Steinsland): 1.201.000m².

Det er og generell forskning i lag med BKK på nedvandring i fossar. Nedslåande resultat i Tveitofossen og Daleelva, men meir lovande resultat i Modalen. Problemet er inntaket i kraftstasjonen i Hellandsfossen. Ein slepp merka fisk ut i elva oppstraums, og målar kor mange som kjem ned «heile».

Forskning kan og vera ei utfordring i form av at ein nokre gonger oppdagar ulik framferd i forskningsremediene. Blant anna viser laksen ulik adferd blant villfisk vs. klekkerismolt, noko som kan setje spørsmålstegn med resultata ein har fått. PIT-målestasjonar er sett ut, men sidan villaksen går mykje høgare i vatnet enn klekkerilaksen, vert det ulike målingar avhengig av kor målestasjonen er plassert.

Vidare:

 • Miljødesign på nedstraums, rippe elvebunn?
 • Overvåke drift av kraftstasjon, utfall, gassmetning, nedkjjøling
 • Minstevassføring i gummiluka

BKK v/Sissel Mykletun

Då fleire kommunar i Vestland uttrykka ynskje om vilkårsrevisjon av konsesjonar, blei og Modalen Kommune med i dette. Her er mange hensyn å ta ut frå dei ulik kommunanes ynskjer (miljø, mangfold, friluftsliv), men her er og nokre hensyn som ligg på nasjonalt nivå og er ikkje aktuelle for revisjonen (eksempelvis tapt kraft, redusert fleksibilitet, klimamål).

Det er kome inn ca. 100 krav frå kommunane, der Modalen står for 12 av dei.

Aktuelle tiltak (generelt):

 • standard vilkår
 • minstevassføring
 • miljøtilpassa driftsvassføring
 • miljø for fisk (tilgroing, friluftsliv, temperatur)

Frist for revisjonsdokument var 1/7-20 og 1/7-20. Ny konsesjon er ein langstrakt prosess, målet er innan 2025 men med forbehald.

BKK deltar i ulike prosjekt som går på å utbedre bekkeinntak. Det er stor fokus på gassmetning pga. fall og luftmetning, sidan dette har medført stor fiskedaud i nokre tilfeller i landet siste åra.

For fisketrappa er det og ein større usikkerhet. Slik BKK ser det, må den setjast i eit brukerperspektiv. Kostnaden er stor i forhold til korleis reguleringa påverkast. Det er ikkje klart om den inngår i villkårsrevisjonen.

//


Kommenter innlegget

Status frå Fylkesmannen og BKK Mars 2019

På Årsmøtet i Modalen Elveigarlag 21.03.2019 hadde Fylkesmannen v/Gry Walle ein orientering om dei aktivitetar som pågår rundt reetablering av Modalselva, og kva utfordringar ein står overfor. Det er for så vidt mykje dei same aktivitetene som blei opplyst om i årsmøtet i 2017. I år deltok også Sissel Mykletun Hauge frå BKK, og kom med innspel og utfylgjane informasjon om kva BKK har av tankar og aktivitetar framover.

Les meir