Modalen Elveigarlag

Fiske for heile familien

Vedtekter

 

Vedtekter for Modalen elveigarlag

 

Modalen elveigarlag vart skipa sundag 21 august 1983. På skipingsmøte vart det vald styre for laget.

Sak 3/84 Vedtekter for Modalen elveigarlag.

Vedtak:

Styre tilrådde samrøystes slike vedtekter for laget:

 1. Føremål:

Laget sitt føremål er å verna og fremja laks og sjøaurefiske i Modalselva for på den måten å utnytta fisket som ein lekk i gardsdrifta.

2. Medlemskap:

Den som eig fiskerett i den laks- og sjøaureførande delen av elva kan vera medlem. Andre som ikkje eig slik rett, kan etter særskild godkjenning av styret verta medlem i laget. Medlemer i laget skal betala kontigent. Storleiken på denne vert fastsett av styre for kvart år. Kvart medlem skal få tildelt eit medlemsbevis som skal lyda på vedkomande eigedom.

Utmelding må skje skriftleg til formann i laget med eit halvt års varsel. Styre kan kan forlengja medlemskapen for utmeldt medlem for så langt tidsrom som det er naudsynt for å avikla forpliktilsar som laget har teke på seg, likevel ikkje meir enn 10 år, utmeldt medlem kan ikkje gjera krav på andel i laget sine midlar eller eigendelar elles.

3. Styre:

Laget skal leiast av eit styre på 5 medlemer med 2 varamenn. Styret er vedtaksfør når minst 3 medlemer er tilstades. Gyldige vedtak skal gjerast med minst 3 stemmer. Styre vel sjølv nestformann, skrivar og kasserar.

Styre skal kalla inn til årsmøte som skal haldast kvart år i februar. På årsmøte skal styret leggja fram årsmelding og revidert reknskap, samt arbeidsplan og budsjett for komande år når styret finn dette nødvendig.

Styret skal vidare organisera m.a. frivilig dugnadsarbeid mellom medlemane, og komma med naudsynte framlegg til årsmøte om utbetringstiltak, kultiveringstiltak, fiskereglar og ordensreglar for elva. Styret har høve til å anmelda ulovleg fiske innanfor laget sitt område. Styret skal kalla inn til medlemsmøte når formannen finn dette naudsynt, eller når 2 eller fleire styremedlemer krev dette. Det skal førast møtebok frå styre sine møter.

4. Årsmøte

Vanleg årsmøte skal haldast kvart år. Rett til å delta har berre medlemer eller deira fullmektige. Eit medlem kan møta med skriftlig fullmakt og avgje røyst for eit anna medlem, men ikkje for fleire. Saker som medlemane ynskjer med på saklista, må vera innkomne til styret innan1 februar.

Det er styret som kallar inn til årsmøte. Innkallinga skal skje skriftleg til medlemane, og saklista med saksutgreiing skal leggjast ved innkallinga. Så langt anna ikkje er bestemt vert alle vedtak på laget sine årsmøte avgjorde med vanleg fleirtal.

Årsmøte skal:

  1. Velja 2 medlemer til saman med formannen å underskriva protokollen.
  2. Handsama styret si årsmelding, rividert reknskap og arbeidsplan for komande år.
  3. Velja formann for eitt år, med varamann
  4. Velja det antall styremedlemer med varamenn som står på val.
    Styremedlemene vert valde for 2 år om gongen, slik at 2 medlemer går ut ved lutdraging etter det fyrste året.
  5. Velja 2 revisorar for eitt år.
  6. Handsama andre saker som vert tekne opp.
    Årsmøte kan ikkje gjera bindane vedtak i andre saker enn dei som er nemd i innkallinga. Ekstraordinært årsmøte skal haldast når styret eller minst 1/3 av laget sine medlemer krev dette. Det kan berre gjerast vedtak i dei sakene som er nemd i innkallinga. Innkalling og kunngjering som for vanleg årsmøte.

 5. Organisering av fisket.

Grunneigarane innan det einskilde fiskevall (gard) står sjølve for utleige og organisering av innan vallet. 20 % av inntektne på fisket skal betalast tillaget for å finansiera laget sin administrasjon og arbeidsoppgåver. Ordninga vert sett i verk frå 1/7 1984.

6. Oppløysing av laget.

Oppløysing av laget kan berre godkjennes dersom 2 påfølgande årsmøter vedtek dette med minst 2/3 fleirtall blandt dei frammøtte stemmeberettige.På samme årsmøte som vedtek oppløysing, skal det vedtakast korleis midlane skal fordelast, då slik at fordelinga ikkje stridast mot foreiningsprinnsippet.

7. Tvistar

Alle tvistar mellom laget sine medlemer og laget, eller medlemene innbyrdes om tolking og iverksetjing av desse vedtektne, vert avgjort med bindande verknad for alle partar av ei valdsgiftsnemd på 5 medlemer. Av desse vel partane eitt medlem kvar. Dei andre 3 vert oppnemt av sorenskrivaren i Bergen og Nord-Hordaland.

//

 

Advertisements