Modalen Elveigarlag

Fiske for heile familien

Gytefisktelling i Modalsvassdraget høsten 2021

Kommenter innlegget


Norce er dem som står for telling av gytefisk i Modalseelva Dette gjøres på høsten når all fisken har vandret opp i vassdraget.

Tabellen under viser registering av ulike størrelsesklasser av sjøaure, laks og rømt oppdrettslaks under gytefisktellingene i Modalselva den 12.10.2021. Det ble utført drivtelling både på strekingen fra Almelid til Hellandsfossen og fra Hellandsfossen til sjøen.


Det ble totalt registrert 146 laks og 249 sjøaure. I tillegg ble det registrert 154 blenkjer (små umodne sjøaurer). Det ble ikke observert rømt oppdrettslaks.

Blant laksen var 69 fettfinneklippet av 97 sjekket, og disse stammer dermed høyst sannsynlig fra settesmolt fra Voss klekkeri som har blitt slept ut fjordsystemet. Dette gir en andel på 71% fettfinneklipte laks.

Figur : Antall laks og sjøaure observert ved gytefisktellinger i Modalselva i perioden 1999-2021.

Gytebestandsmålet i Modalselva er satt til 2 egg per m2 (tilsvarende 598 kg hunfisk), men det er uklart om det er tatt utgangpunkt i oppvekstareal også oppstrøm Hellandsfossen. Basert på tellingene er gytebestanden beregnet å tilsvare en eggtetthet på 1,1 egg per m2 for sjøauren og 2,0 egg per m2 (ca. 466 kg hunfisk) for laks på elvestrekningen nedstrøms Hellandsfossen. Dette tilsier at gytebestandsmålet trolig ikke ble nådd for vassdraget, men at gytebestanden av laks i vassdraget er tilstrekkelig til å fylle produksjonspotensialet for ungfisk nedstrøms Hellandsfossen (tallene er hentet fra LFI rapport 431).

//

Reklame

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s