Modalen Elveigarlag

Fiske for heile familien


Kommenter innlegget

Utfiske av pukkellaks i Modalselva i 2021

Bildet viser pukkellaks skutt med harpun i Neraneset i august 2021.

2021 var et pukkellaks år. Denne stillehavslaksen som egentlig ikke hører hjemme i våre farvann, etablerer seg nå langs kysten vår. Den har en toårig livssyklus og kommer for å gyte i elvene våre i oddetallsår. Den gyter i begynnelsen av august, og alle individene dør etter gyting.

Dette er en svartelistet art, det vil si en art som ikke er ønsket i våre elver, og Miljødirektoratet har kommet med forslag til handlingsplan for bekjempelse av denne arten.

Elveeigarlaget søkte statsforvalteren om løyve til utfiske av pukkellaks. Lokale fiskere ble spurt om hjelp til utfiske og 26 individ ble fisket eller skutt med harpun.

Når det gjelder hvor langt opp i elvene denne fisken vandrer, så ble det observert pukkellaks i hølen nedenfor Hellandsfoss kraftverk. Men det ble ikke observert pukkellaks i elven etter 6 september.

Det ble også meldt om pukkellaks registreringer i våre nabovassdrag, ca 50 stk ble tatt i Daleelva og ca 20 stk i Ekso.

//

Reklame


Kommenter innlegget

Gytefisktelling i Modalsvassdraget høsten 2021


Norce er dem som står for telling av gytefisk i Modalseelva Dette gjøres på høsten når all fisken har vandret opp i vassdraget.

Tabellen under viser registering av ulike størrelsesklasser av sjøaure, laks og rømt oppdrettslaks under gytefisktellingene i Modalselva den 12.10.2021. Det ble utført drivtelling både på strekingen fra Almelid til Hellandsfossen og fra Hellandsfossen til sjøen.


Det ble totalt registrert 146 laks og 249 sjøaure. I tillegg ble det registrert 154 blenkjer (små umodne sjøaurer). Det ble ikke observert rømt oppdrettslaks.

Blant laksen var 69 fettfinneklippet av 97 sjekket, og disse stammer dermed høyst sannsynlig fra settesmolt fra Voss klekkeri som har blitt slept ut fjordsystemet. Dette gir en andel på 71% fettfinneklipte laks.

Figur : Antall laks og sjøaure observert ved gytefisktellinger i Modalselva i perioden 1999-2021.

Gytebestandsmålet i Modalselva er satt til 2 egg per m2 (tilsvarende 598 kg hunfisk), men det er uklart om det er tatt utgangpunkt i oppvekstareal også oppstrøm Hellandsfossen. Basert på tellingene er gytebestanden beregnet å tilsvare en eggtetthet på 1,1 egg per m2 for sjøauren og 2,0 egg per m2 (ca. 466 kg hunfisk) for laks på elvestrekningen nedstrøms Hellandsfossen. Dette tilsier at gytebestandsmålet trolig ikke ble nådd for vassdraget, men at gytebestanden av laks i vassdraget er tilstrekkelig til å fylle produksjonspotensialet for ungfisk nedstrøms Hellandsfossen (tallene er hentet fra LFI rapport 431).

//