Modalen Elveigarlag

Fiske for heile familien

Kalkingsanlegget

Kalkingsanlegget i Modalen er plassert på Espeneset, rett nedanfor Øvre Helland. Anlegget blei påbegynt i 2015, med ferdigstillelse i mars 2016 og høgtidleg opning den 10.05.2016.

Kalkingsanlegg vår

Anlegget er eit såkalla «slurry anlegg». Kalken vert lagra i flytande form i store tankar, og vert dosert ut i elva i henhold til måling av surheitsgrad (pH). Fordelen med ein slik type anlegg er at ein då ikkje vil ha store ansamlingar av kalk langs vassdraget, men få ut kalk i riktige doser med betre kontroll på pH-verdien.

Biletet nedanfor viser utslepp av slurry direkte i elva (februar 2017).

Kalkutslepp

pH i Modalselven ligg normalt på 5.7, men kan droppe til 5.2 i korte periodar. Dette er så lågt at det får alvorlege konsekvensar for smolten.

Kalking vert gjort kvart år i perioden 1. desember til 1. juli, og dette er avgjerande for om ein skal kunne byggje opp ei god laksestamme i framtida. Ein ynskjer å halde ein pH på 6.2 på vinterstid. Når det nærmer seg at yngelen skal smoltifiserast for å kunne vandre ut i sjøen, hever ein pH til 6.4.

Det brukast årleg 1500 m² kalkslurry i vassdraget.

Kontor kalkingsanlegg.jpg

Terje Øvrehelland er i dag driftssjef ved anlegget og ser til at anlegget fungerar som det skal.

//

Reklame