Modalen Elveigarlag

Fiske for heile familien


Kommenter innlegget

Kalking og smolt frå Voss

Kalkingsanlegget på Espeneset er no klart for bruk, med igangsetjing 1. mai 2016. Tidleg i mai kjem nemlig 8000 smolt frå Voss Klekkeri. Desse vert ståande i vassdraget for preging, ca. 7 – 10 dagar. Fisken skal stå i slepmerda/ventemerd i vassdraget, ovom flomålet men nedstraums sterk strøm. Uni Miljø leiter etter plass. Det kan kanskje komme eit spørsmål om tilsyn av fisken medan dei er i vassdraget.

Reklame


Kommenter innlegget

Kalkingsanlegg i Modalselva endeleg ein realitet

Eit kalkingsanlegg basert på kalkslurrydoserar er prosjektert ferdig ved Espeneset, Eit slikt anlegg vil ikkje by på problemer med oppsamling av kalk ved anlegget eller vidare spreidning nedstrøms, då kalken vert blanda inn i vatn som så blir slept ut i elva. Dosering vil vera styrd av kontinuerlige målingar slik at ein oppnår best mulig pH-verdiar til einkvar tid.

Byggestart var i slutten av August, med plan om ferdigstillelse den 01.02.2016. Anlegget forventast å vera i drift f.o.m. 01.03.2015.

Det er ikkje sett noko tidsperspektiv for kor lenge anlegget vil vera i drift, det vil avhenge av den naturlige utvikling. Anlegget er finansiert med midlar over Statsbudsjettet «så lenge som naudsynt».


Krav frå Fylkesmannen i Hordaland – Organisering og driftsplan

Det er akseptert i Miljøverndepartementet at Modalselva må kalkast, og elva står no øvst på lista i Noreg. Dette betyr at Modalselva kan få statlege midlar til kalking for å få ner surhetsgraden i elva og med dette få opp att lakse- og aurebestanden. Arbeidet med utsetjing av lakserogn er og utført for 2014 av Uni Miljø, med økonomisk hjelp frå Fylkesmannen i Hordaland.

Men dette krev og at Modalen’s elveeigarar gjer tiltak som gjer elva kommersielt tilgjengeleg for alle. Les meir